TIkTok Ads - Wij helpen uw bedrijf groeien via TikTok Ads

Wetgeving

Algemene voorwaarden

BLURR Marketing

Zoetelaarpassage 19-H
1315AV Almere
info@blurrmarketing.nl
KvK nr.: 65032330

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

– Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zie boven.

– Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst, de

dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M.

de Koningin officieel wordt gevierd. Tenzij anders is aangegeven aan opdrachtgevers.

– Dagen: 5 dagen in de week maximaal.

– Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van

honorarium en kosten tegenover  Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

 

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken van Opdrachtnemer en ook op tot de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Opdrachtnemer te worden bevestigd.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet tenzij deze schriftelijk door de

Opdrachtnemer zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing blijven.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk is aangegeven. Als enige clausule van deze algemene

voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de

andere clausules.

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor

bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor

bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen.

 

1 – OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Als deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand

op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en

Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging

niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten. De

opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De

opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere

communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht

voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

2.4 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij

Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat

hij de overeenkomst ontbindt.

 

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn

oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer

gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

 

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden

die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van

derden afkomstig zijn.

 

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die

naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle

daaraan te stellen (wettelijke) vereisten tenzij anders is overeengekomen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik

van computer-, telefoon- en fax faciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever

verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

 

3.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte

personeel inzetten dan wel laten inzetten om Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Als

specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever

dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen

verrichten.

 

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet,

niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn

voor rekening van Opdrachtgever.

 

3.7 Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de

uitvoering van de overeenkomst en heeft de Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een

inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer kan niet

garanderen dat door haar werkzaamheden de Opdrachtgever meer klanten krijgt of de omzet van Opdrachtgever wordt

verhoogd.

 

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch

neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Als in de

opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam wordt(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich

inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffen- de medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht

beschikbaar blijft(blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer

het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

 

4.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de

Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit

hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in

rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming

heeft verleend.

 

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na

daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een

derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de

Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

 

4.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat

eigendom is van Opdrachtnemer.

 

5 – GEHEIMHOUDING

5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door

Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke

informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

 

5.2 Met uitzondering van  schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die

aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd

verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of

strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of

daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten,

adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

 

5.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen

derden.

 

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in

hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de

ervaring van Opdrachtnemer.

 

5.6 Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro

(€ 5.000), en ook een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 100) voor elke dag dat de wederpartij in

overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van

de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden.

 

6 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij

gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten

aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 

6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s,

systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander

in de ruimste zin des woorden, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer

toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen

organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is

het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

6.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op

het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of van een door hem gebruikte

hulppersoon zijn gebracht.

 

6.4 Rechten van intellectueel eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen eerst aan

Opdrachtgever toekomen nadat alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.

 

7 – HONORARIUM

7.1 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdrachtgeheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren

zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen

tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 

7.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door

Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

 

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn

leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen,

verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te

voeren in de door Opdrachtgever te betalen prijs.

 

7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, na overleg met Opdrachtgever en onder opgaaf van

reden, aan te passen. Opdrachtgever is gerechtigd de juistheid van de door de Opdrachtnemer opgegeven reden(en) voor te

leggen aan een door de Opdrachtnemer voor te stellen neutrale geschillencommissie. Deze geschillencommissie zal ter zake

bindend beslissend.

 

7.6 Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks door Opdrachtnemer

worden gewijzigd.

 

8 – BETALING

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van

een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de

betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn

aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de

datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke

rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in

verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum

incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale

factuurbedrag verschuldigd.

 

8.3 Als de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe

aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid

stelt ineen door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde

zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht

onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is,

direct opeisbaar.

 

8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de

gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

9 – RECLAMES

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de

ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan

Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

 

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van

andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

 

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte

honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk

niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever al betaalde

honorarium.

 

10 – LEVERINGSTERMIJN

10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter

beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat

de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter

beschikking is/zijn gesteld.

 

10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die

Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te

zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

10.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens

termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een

aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan

toegestaan in overeenstemming met artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

10.4 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaken dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen tegenover  Opdrachtnemer. Als

onvoorzienbaar is dat de leveringstermijn zal worden overschreden, is Opdrachtnemer evenwel verplicht om dit aan

Opdrachtgever te melden en met haar in overleg te treden over de gevolgen van de overschrijding en ook over de verdere

voortgang. Dit geldt in het bijzonder wanneer tussentijdse wijzigingen zijn aangebracht of dan wel dat Opdrachtgever op

bijzondere wijze bij het project betrokken is geweest.

 

 

11 – OPZEGGING

11.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggende inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

 

11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar

activiteiten staakt of als de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij

redelijkerwijs aannemelijk acht of als er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang

van de opzeggende partij.

 

11.3 Als tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en ook van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet

maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot

onderaan neming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe

te rekenen. Als tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op

medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die

opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van

(tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden,

waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter

beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met

zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Als een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou

zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000.

 

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of

vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever,

en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk

onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

 

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de

schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet

of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter-)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

12.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door

Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 

12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

13 – CONTRACTSOVERNEMING

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij

Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te

verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betaling)verplichtingen uit de

Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde

aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders

overeenkomen.

 

13.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die

mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de

Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke

bepaling niet toestaat.

 

14 – INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van

elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast tegenover  elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. In het geval van twijfel over de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

15 – VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook tegenover  Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden tegenover  Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

16 – NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Over alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

 

18 – OVERMACHT

18.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die leidt tot de tekortkoming in nakoming die niet te wijten is aan de schud

van de Opdrachtnemer noch voor diens rekening komt. In geval van verhindering ten gevolge van overmacht tot het uitvoeren

van de overeenkomst is iedere der partijen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

18.2 In afwijking van het bovenstaande is de Opdrachtnemer in geval van tijdelijke verhindering tot het uitvoeren van de

overeenkomst ten gevolge van overmacht bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te

schorten, voor de duur van de verhindering, De Opdrachtgever is alsdan vervoegd de overeenkomst te ontbinden, als van

hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat zij de opheffing van de (oorzaak

van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

19 – GESCHILLEN

 

19.1 Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, kunnen door partijen aan een door de

Opdrachtnemer te bepalen neutrale geschillencommissie worden voorgelegd. Deze zal dan optreden als bemiddelingsorgaan.

 

19.2 Een geschil is aanwezig wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

 

19.3 Als de bemiddeling door de geschillencommissie niet leidt tot het beslechten van het geschil, of indien de

Geschillencommissie niet heeft bemiddeld, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing

Automatisering te Den Haag. Het oordeel van deze Stichting is bindend.